|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne:

1) praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,

2) schronienie, tj. uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Przyznanie schronienie reguluje Uchwała Nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. u. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 505),

3) posiłek,

4) niezbędne ubranie,

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

6) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

7) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

8) sprawienie pogrzebu.