|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka,

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4. Z rodziną wspierającą Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy, tel. 91 881 58 45.