|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Dopłata do czynszu

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020 poz. 11).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego - warunek podstawowy,

2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy - osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym,

4. posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

1. wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę  lub podnajemcę - nie może jednak być wyższy niż 1 500,00 zł miesięcznie,

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”,

1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*,

2. oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony
o dopłatę do czynszu*,

3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:

4. na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy