|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Informacje ogólne

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

2. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3. uchwała Nr XVIII/214/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
w skład Zespołu.

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stepnica.

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadania grup roboczych

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.

2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).

3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, w których dochodzi do stosowania przemocy.

4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego z instytucjami

Zespół współpracuje z:

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy,

2. Posterunkiem Policji w Stepnicy,

3. Placówkami oświatowymi działającymi w Gminie Stepnica,

4. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy,

5. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie,

6. Ochroną zdrowia działającą w Gminie Stepnica,

7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

8. Organizacjami pozarządowymi.

Gdzie szukać pomocy jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 41a, tel. 91 881 58 45 lub numer całodobowy 721 714 424

2. Posterunek Policji w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 8, tel. 47 78 21 573

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy ul. Tadeusza Kościuszki 4, tel. 91 418 85 21 wew. 15

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, tel. 91 407 22 41

5. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, tel. 91 407 33 30