|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Informacje ogólne

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) od dnia 4 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

1. 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dodatku:

1. 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

3. 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

1. 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

3. 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które  dokonały wpisu swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeżeli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego. Źródła ogrzewania podlegające wpisowi do CEEM i kwalifikujące do otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego to: kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Złożenie deklaracji do CEEB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r.:

1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPS_Stepnica/SkrytkaESP

2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy oraz pobrać na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dodatek osłonowy”.

Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenie przyznane na kompletny wniosek złożony w styczniu 2022 r. będzie wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez MGOPS w Stepnicy po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka – Panią Barbarą Kleszcz tel. 91 881 58 45 w godzinach od 7:30 do 15:30.