|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

flaga, godło oraz logo mrips

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE: 54 468,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:  54 468,00 zł

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuję, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Stepnica otrzymała:

- wartość dofinansowania: 54 468,00 zł,
- całkowita wartość: 54 468,00 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. załatwianiu spraw urzędowych,

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

3) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego,

2) oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy, 72-112 Stepnica, ul. Bolesława Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 91 881 58 45.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

1) Karta zgłoszenia do Programu

2) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

3) Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu

3) Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

4) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zapraszam do udziału w Programie

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej