|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

flaga polski, godło, logo mrips

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE: 41 616,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:  41 616,00 zł

 

Nabór do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuję, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Stepnica otrzymała:

- wartość dofinansowania: 41 616,00 zł,
- całkowita wartość: 41 616,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Stepnica i sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej(Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.))/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 8.1.1. i 8.1.2.;

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy, 72-112 Stepnica, ul. Bolesława Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 91 881 58 45.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

1) Karta zgłoszenia do Programu

2) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

3) Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM

4) Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wskazanego kandydata  warunków wymaganych dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej odnośnie do posiadania odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia.

Zapraszam do udziału w Programie

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

program opieka wytchnieniowa