|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Projekt "Rodzina bez przemocy"

Projekt „Rodzina bez przemocy” realizowany jest przez Gminę Stepnica w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem projektu jest zwiększanie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa  na temat zjawiska przemocy w rodzinie, skali jej występowania, możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji, a także  poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu przewidziano :

  • sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie badań ankietowych w środowiskach zagrożonych tym zjawiskiem.
  • poradnictwo specjalistyczne indywidualne, w tym:  psychologiczne i prawne,  
  • działania profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowanych na osoby dotknięte i zagrożone problemem przemocy w rodzinie poprzez opracowanie a następnie kolportaż ulotek, poradników, kalendarzy,
  • szkolenia z zakresu współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, łącznie dla pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów, członków stowarzyszeń i służby zdrowia,
  • warsztaty profilaktyczne i terapeutyczne prowadzone przez socjoterapeutę  z rodzinami i osobami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie i zagrożonymi tym zjawiskiem, propagowanie właściwych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,
  • pogadanki (szkoły, instytucje) (uczenie się rozpoznawania przemocy i jej form, ukazywanie co może i powinien robić świadek przemocy) przeprowadzą dzielnicowi PP w Stepnicy wraz z członkiem zespołu interdyscyplinarnego, 3 spotkania po 45 minut w szkołach funkcjonujących w gminie
  • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 10-12 lat, pod hasłem „Rodzina bez przemocy”.